Fysiotherapie en Acupunctuur J.Schaefer-Lubbers

Smetanalaan 12

3122HP Schiedam

tel.  06 12534494

Algemeen

De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
Op woensdag wordt er ook in de avond gewerkt.

Indien noodzakelijk kunt u ook aan huis behandeld worden.

Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Als het voor ons niet mogelijk is de telefoon te beantwoorden, kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Ook in het weekend en in de avonduren kunt u van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Bij een eerste afspraak moet u uw identiteits- en verzekeringsbewijs meenemen. Tevens is het prettig als u een handdoek meeneemt.

Uw persoonsgegevens worden in de computer ingevoerd.

Daarna vindt de anamnese plaats. Hierbij stellen we u gerichte vragen omtrent uw klacht, uw ziektegeschiedenis en evt. medicijngebruik.

Daarna volgt het lichamelijk onderzoek.

De conclusie van anamnese en onderzoek wordt met u besproken, zodat we de eerst volgende afspraak met de behandeling kunnen beginnen.

De fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie, fysische therapie, medical taping, dry needling, informatie en advies.

Daarnaast geeft de fysiotherapeut preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen.

 

 

Lidmaatschap

José en Charissa zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en ingeschreven in het BIG-register.

Het KNGF bewaakt de kwaliteit voor fysiotherapie. Wij zijn verplicht ons na te scholen, wat wij met veel enthousiasme doen. Hierdoor zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF.
Meer informatie over het KNGF kunt u vinden op: www.kngf.nl

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

 

José is aangesloten bij de NVA, KAB en de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

De NVA is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten in Nederland. De leden hebben een Westerse medische opleiding genoten op minstensHBO-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond. De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholing.
Meer informatie over de NVA kunt u vinden op: www.acupunctuur.nl

De KAB is de Koepel Alternatieve Behandelwijzen. De Koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat. Met de komst van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) waaraan ook therapeuten die werkzaam zijn in het complemenaire veld moeten voldoen, heeft de KAB besloten om een eigen geschilleninstantie op te richten, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet. Beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen aangesloten bij de koepel zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.
Meer informatie over de KAB kunt u vinden op: www.kab-koepel.nl

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om onze patienten zo professioneel mogelijk te behandelen. Wij oefenen zo goed mogelijk ons vak uit. 
Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of op de manier waarop wij met u omgaan, dan hopen we dat u dit aan ons kenbaar maakt.
Wij zijn bereid om met u in gesprek te gaan en willen hier ook tijd voor vrijmaken om samen naar een oplossing te zoeken. 
Levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het KNGF (fysiotherapie) of de NVA (acupunctuur).

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Alleen de fysiotherapeuten van deze praktijk hebben toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. 
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. 
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.